Sfinţirea cea mică a apei

Preotul: BINE este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

TATĂL nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vină împărăţia ta; fie voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. 

Preotul: CĂ a Ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Vers 4 

DUMNEZEU este Domnul, şi s’a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului. 

Tropare

CĂTRE Născătoarea de Dumnezeu acum cu de-adinsul să alergăm păcătoşii şi umiliţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând dintru adâncul sufletului: Stăpână, ajută îndurându-te spre noi; grăbeşte, că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că numai pe tine nădejde te-am câştigat. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

NU vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile tale noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit dintru atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu ne vom depărta de la tine, pentru că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. 

CEEA ce ai primit prin înger acel: Bucură-te! şi ai născut pe Ziditorul tău, Fecioară, mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

EU întru tine mi-am pus nădejdile mele, Născătoare de Dumnezeu: Mântuieşte-mă cu rugăciunile tale şi-mi dăruieşte iertarea păcatelor. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

NĂSCĂTOARE de Dumnezeu, întru tot lăudată, ceea ce prin cuvânt ai născut mai pe sus pe Cuvântul, pe acela roagă-l, să mântuiască sufletele noastre. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

TOATĂ limba dreptcredincioşilor laudă, şi fericeşte, şi preamăreşte curată naşterea ta, Marie, dumnezeiască mireasă. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

VIAZĂ-MĂ, ceea ce ai născut pe Dătătorul de viaţă şi Mântuitorul; mântuieşte-mă, cu rugăciunile tale, binecuvântată nădejdea sufletelor noastre. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

PE Tatăl şi pe Fiul preamărim, şi pe Sfântul Spirit, zicând: Treime sfântă, mântuieşte sufletele noastre. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

UŞA milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci prin tine să ne mântuim de nevoi: Că tu eşti mântuirea neamului creştinesc. 

Preotul: CĂ sfânt eşti, Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

ACUM a sosit timpul care sfinţeşte pe toţi, şi dreptul Judecător ne aşteaptă; ci te întoarce, suflete, spre pocăinţă, ca şi păcătoasa, strigând cu lacrimi: Doamne, îndură-te spre mine. 

PREASFÂNTĂ Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre, şi cere iertare greşelilor noastre, când cântăm cântarea îngerească: 

SFINTE Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. 

Apostol 

Domnul e luminarea mea şi mântuitorul meu: de cine mă voi teme?

Domnul e scutitorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa? 

La citirea din epistola sfântului Apostol Pavel către Evrei. 

(II, 11-18) 

FRAŢILOR! Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, din unul sunt toţi; din care pricină nu se ruşinează a-i chema fraţi, zicând: Spune-voi numele tău fraţilor mei, în mijlocul adunării te voi lăuda. Şi iarăşi: Eu voi fi cu încredere întru dânsul. Şi iarăşi: Iată, eu şi copiii, pe care mi i-a dat Dumnezeu. Deci dacă copiii s’au făcut părtaşi ai trupului şi ai sângelui, atunci şi el de asemenea s’a făcut părtaş acelora; pentru ca prin moarte să înfrângă pe cel ce are stăpânia morţii, adică pe diavolul, şi să slobozească pe câţi, de frica morţii, în toată vremea vieţii erau supuşi robiei. Că nu îngerilor a voit a fi de ajutor, ci seminţiei lui Avraam. Deci trebuia, întru toate a se face asemenea fraţilor, ca să poată fi arhiereu milostiv şi credincios întru cele ce sunt către Dumnezeu, ca să curăţească păcatele poporului; că întru ceea ce a pătimit, însuşi fiind ispitit, poate şi celor ce se ispitesc, să le ajute. 

Evanghelie
(Ioan V, 1-4) 

ÎN vremea aceea, s’a suit Isus în Ierusalim. Şi este în Ierusalim scăldătoarea oilor, care se cheamă evreieşte Vitesda, cinci foişoare având. Întru acelea zăcea mulţime multă de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Că înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi turbura apa, şi cel ce intră întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins.

Preotul: Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: DOAMNE Dumnezeul nostru, cel mare întru sfat şi minunat întru lucruri, facătorule a toată făptura, cel ce păzeşti legătura ta şi mila ta pentru cei ce te iubesc şi ţin poruncile tale; cel ce primeşti lacrimile cele de umilinţă ale tuturor celor din nevoi, - că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri înspăimântându-ne, ci dând adevărată vindecare trupului, şi zicând: Iată te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuieşti! Încă şi din tină ai făcut ochi sănătoşi şi, poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se aşeze în ei lumina, - cel ce tulburi valurile patimilor celor potrivnice, şi potoleşti marea cea amară a acestei vieţi, şi linişteşti valurile cele grele de purtat ale poftelor rele: însuţi, iubitorule de oameni Împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veşmânt luminat ca neaua, din apă şi din spirit:

TRIMITE şi acum darul preasfântului şi de viaţă făcătorului tău Spirit, care sfinţeşte toate, şi sfinţeşte apa aceasta. (De 3 ori). 

ŞI prin împărtăşirea şi stropirea cu apa aceasta trimite nouă binecuvântarea ta, care spală întinăciunea patimilor. Aşa ne rugăm, cercetează slăbiciunea noastră, Bunule, şi cu mila ta vindecă bolile noastre cele sufleteşti şi trupeşti. Pentru rugăciunile preacuratei şi preabinecuvântatei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu mijlocirile măritelor cereşti Puteri celor fără de trupuri; ale cinstitului mărit prooroc, Înaintemergător şi Botezător, Ioan; ale sfinţilor măriţi şi întru tot lăudaţi Apostoli; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători Părinţilor noştri; ale celor dintre sfinţi marilor Ierarhi şi ai lumii Dascăli Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu, şi Ioan Gură-de-aur; ale celor dintre sfinţi Părinţilor noştri Atanasie şi Ciril, Patriarhii Alexandriei; ale celui dintre sfinţi Părintelui nostru Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni; ale celui dintre sfinţi Părintelui nostru Nicolae arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni; ale celui întru sfinţi Părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul Românilor; ale sfântului măritului mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţă; ale sfântului măritului mare Mucenic Dimitrie izvorâtorul de mir; ale sfinţilor şi bine-învingătorilor Mucenici; ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, ale sfinţilor măriţi şi făcători de minuni fără de arginţi Cosma şi Damian, Cir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolau, Samson şi Diomid, Mochie şi Anicet, Talaleu şi Trifon; ale sfântului (numele), a cărui pomenire săvârşim, şi ale tuturor Sfinţilor tăi. 

ŞI întru toate fii milostiv spre această obşte creştinească, care slujeşte Ţie. 

ADU-ŢI aminte, Doamne, de toată Episcopia dreptcredincioşilor, care drept învaţă cuvântul adevărului Tău, şi de toată tagma preoţească şi călugărească, şi de mântuirea lor. Adu-ţi aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc, şi de cei ce ne iubesc, de fraţii noştri care slujesc, de cei care sunt de faţă, şi de cei ce pentru binecuvântate pricini nu s’au întâmplat a fi aici, şi de cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii. Adu-ţi aminte, Doamne, de fraţii noştri cei în robie şi în necazuri, şi după mare mila Ta, te îndură spre ei, scăpându-i de toată nevoia. 

CĂ tu eşti izvorul vindecărilor, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm împreună şi Părintelui tău celui fără de început, şi preasfântului, şi bunului şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Preotul: Pace tuturor. 

Cantorul: Şi spiritului tău. 

Preotul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi. 

Cantorul: Ţie, Doamne. 

Preotul se roagă în taină: 

DOAMNE, cel ce ai primit a te boteza în Iordan, şi ai sfinţit apele, pleacă urechea ta şi ne ascultă pe noi; şi ne binecuvintează pe noi pe toţi, care prin plecarea cerbicei noastre însemnăm închipuirea robiei; şi ne învredniceşte prin împărtăşirea apei acesteia, a ne umple de sfinţirea ta, şi ca să fie nouă, Doamne, spre sănătate sufletului şi trupului. 

cu glas înalt: 

CĂ Tu eşti sfinţirea noastră, şi Ţie mărire, mulţumită, şi închinăciune înălţăm, împreună şi Părintelui tău celui fără de început, şi preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Tropar

MÂNTUIEŞTE, Doamne, poporul tău, şi binecuvintează moştenirea ta; biruinţă dreptcredincioşilor creştini asupra duşmanilor dăruieşte, şi cu crucea ta păzeşte pe poporul tău. 

Dezlegarea 

HRISTOS adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maice, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile sfinţilor măriţi şi întru tot lăudaţi Apostoli, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, şi ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască, şi să ne mântuiască, ca un bun şi iubitor de oameni.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.


Comentarii