Rânduiala Înmormântării

Preotul: BINE este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

TATĂL nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Preotul: CĂ a Ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Tropare

CU sufletele drepţilor celor ce s’au săvârşit, odihneşte, Mântuitorule, sufletul robului tău, păzindu-l întru viaţa cea fericită, care este la tine, iubitorule de oameni. 

ÎNTRU odihna ta, Doamne, unde toţi Sfinţii tăi se odihnesc, odihneşte şi sufletul robului tău: că însuţi eşti iubitor de oameni. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

TU eşti Dumnezeu, care te-ai pogorît la iad, şi ai dezlegat durerile celor ferecaţi; însuţi odihneşte şi sufletul robului tău. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

UNA curată şi preanevinovată Fecioară, ceea ce ai născut pe Dumnezeu fără de sămânţă, roagă-l să se mântuiască sufletul robului tău. 

Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi Te îndură spre noi. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rob al lui Dumnezeu (numele), şi pentru ca să se ierte lui toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre el. 

Preotul: Ca Domnul Dumnezeu să aşeze sufletul lui unde toţi drepţii se odihnesc; mila lui Dumnezeu, împărăţia cerurilor, şi iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru, să-i cerem. 

Cantorul: Dă, Doamne. 

Preotul: Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: DUMNEZEUL sufletelor şi a tot trupul, care moartea ai călcat, şi pe diavolul ai surpat, şi viaţă lumii tale ai dăruit: însuţi, Doamne, odihneşte sufletul adormitului robului tău (numele), în loc luminos, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde au fugit durerea, întristarea şi suspinarea; şi tot păcatul ce a făcut el, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă-i: că nu este om care să fie viu şi să nu păcătuiască; numai Tu singur eşti fără de păcat; dreptatea Ta este dreptate în veac, şi cuvântul Tău este adevăr. 

CĂ tu eşti învierea, şi viaţa, şi odihna adormitului robului tău (numele), Hristoase Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, împreună şi celui fără de început Părintelui tău, şi preasfântului, şi bunului, şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Stihuri 

Viu va fi sufletul meu şi te va lăuda, şi judecăţile tale îmi vor ajuta mie.

Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută spre robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. 

Tropare 

Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. 

CEATA Sfinţilor a aflat izvorul vieţii, şi uşa raiului; să aflu şi eu calea prin pocăinţă. Eu sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă, Mântuitorule, şi mă mântuieşte. 

Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. 

CHIPUL măririi tale celei negrăite sunt, deşi port ranele păcatelor; îndură-te spre zidirea ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu îndurarea ta, şi-mi dăruieşte moştenirea cea dorită, făcându-mă pe mine iarăşi cetăţean al raiului. 

Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. 

ODIHNEŞTE, Dumnezeule, pe robul tău şi-l aşează în rai, unde cetele Sfinţilor, Doamne, şi drepţii ca stelele strălucesc, pe adormit robul tău odihneşte-l, trecându-i toate greşelile lui. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

BUCURĂ-TE, Curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor; că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine; şi noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu, curată, şi binecuvântată, 

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire Ţie, Dumnezeule. 

Ectenia Mică 

Preotul: IARĂ şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rob al lui Dumnezeu (numele), şi pentru ca să se ierte lui toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre el. 

Preotul: Ca Domnul Dumnezeu să aşeze sufletul lui unde toţi drepţii se odihnesc; mila lui Dumnezeu, împărăţia cerurilor, şi iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru, să-i cerem. 

Cantorul: Dă, Doamne. 

Preotul: CĂ Tu eşti învierea, şi viaţa şi odihna adormitului robului tău (numele), Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi celui fără de început Părintelui Tău, şi preasfântului, şi bunului, şi de viaţă făcătorului Tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Tropare

ODIHNEŞTE, Mântuitorul nostru cu drepţii pe robul tău, şi-l aşază în curţile tale, pe cum este scris, trecând ca un bun greşilele lui cele de voie şi cele fără de voie, şi toate cele întru ştiinţă, şi întru neştiinţă, iubitorule de oameni. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

CELA ce din Fecioară ai răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, şi printr’însa ne-ai arătat fiii luminii, îndură-te spre noi. 

Canon 

Doamne, odihneşte cu drepţii pe robul tău. 

ÎNTRU cămările cereşti aleşii Mucenici te roagă, Hristoase: Pe acest credincios, pe care l-ai mutat de pe pământ, învredniceşte-l să dobândească bunătăţile cele veşnice. 

Doamne, odihneşte cu drepţii pe robul tău. 

DUPĂ lege s’au nevoit Mucenicii tăi, dătătorule de viaţă, şi cu cununa învingerii împodobindu-se, cu râvnă mijlocesc mântuire veşnică celui ce s’a mutat întru credinţă. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

NU este nepătată pe cum tu, preacurată Maica lui Dumnezeu; că tu singură ai zămislit în pântece pe adevăratul Dumnezeu cel din veci, care a stricat puterea morţii. 

Ectenia Mică

Preotul: IARĂ şi iară, cu pace Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rob al lui Dumnezeu (numele), şi pentru ca să se ierte lui toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre el. 

Preotul: Ca Domnul Dumnezeu să aşeze sufletul lui unde toţi drepţii se odihnesc; mila lui Dumnezeu, împărăţia cerurilor, şi iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru, să-i cerem. 

Cantorul: Dă, Doamne. 

Preotul: CĂ Tu eşti învierea, şi viaţa, şi odihna adormitului robului Tău (numele), Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi celui fără de început Părintelui tău, şi preasfântului, şi bunului, şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Sedealnă

CU adevărat deşertăciune sunt toate, şi viaţa aceasta este umbră şi vis, şi în deşert se tulbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura: Când dobândim lumea, atunci în mormânt ne aşezăm, unde împreună sunt împăraţii şi săracii. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe robul tău acesta, care s’a mutat de la noi, odihneşte-l, ca un iubitor de oameni. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

PREASFÂNTĂ Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele nu mă lăsa, ajutorului omenesc nu mă încredinţa, ci însăţi mă sprijineşte, şi te îndură spre mine. 

Canon 

Doamne, odihneşte cu drepţii pe robul tău. 

ARĂTÂND cunoştinţa înţelepciunii celei mai bune şi a bunătăţii mult desăvârşite pentru daruri, Stăpâne, cetele Mucenicilor le-ai numărat împreună cu îngerii. Doamne, odihneşte cu drepţii pe robul tău. 

MUCENICII aducându-se preamăritului Dumnezeu ca o roadă desăvârşită sfântă, şi ca o pârgă a firii omeneşti, pururea mijlocesc mântuire. 

Doamne, odihneşte cu drepţii pe robul tău. 

PE cruce înălţându-te ai adunat la Tine, Bunule, cetele Mucenicilor, care au urmat patima Ta; pentru aceasta ne rugăm Ţie, odihneşte pe acesta ce s’a mutat la Tine. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

CĂLCÂND porunca lui Dumnezeu cea sfântă în pământ ne-am întors; iar prin tine, Fecioară, scuturând de pe noi stricăciunea morţii, în cer ne-am înălţat de pe pământ. 

Ectenia Mică 

Preotul: IARĂ şi iară, cu pace Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rob al lui Dumnezeu (numele), şi pentru ca să se ierte lui toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre el. 

Preotul: Ca Domnul Dumnezeu să aşeze sufletul lui unde toţi drepţii se odihnesc; mila lui Dumnezeu, împărăţia cerurilor, şi iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru, să-i cerem. 

Cantorul: Dă, Doamne.

Preotul: CĂ Tu eşti învierea, şi viaţa, şi odihna adormitului robului Tău (N.), Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi celui fără de început Părintelui Tău, şi preasfântului, şi bunului, şi de viaţă făcătorului Tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Condac 

CU Sfinţii odihneşte, Hristoase Dumnezeule, sufletul robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viaţă fără de sfârşit. 

Icos 

TU singur eşti fără de moarte, cel ce ai făcut şi ai zidit pe om; iar muritorii din pământ suntem zidiţi, şi întru acelaşi pământ ne vom duce; precum ai poruncit, cel ce m’ai zidit, şi mi-ai zis: că pământ eşti, şi în pământ te vei întoarce, unde toţi muritorii mergem, plângere de îngropare cântând, cântarea: Aliluia. 

CU Sfinţii odihneşte, Hristoase Dumnezeule, sufletul robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viaţă fără de sfârşit. 

Stihiri 

CARE desfătare lumească rămâne neîmpreunată cu griji? Care mărire stă pe pământ neschimbată? Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate sunt mai înşelătoare decât visurile; într’o clipă pe toate acestea le apucă moartea. Ci întru lumina feţei tale, Hristoase, şi întru îndulcirea frumuseţii tale odihneşte pe cel ce l-ai ales, ca un iubitor de oameni. 

ADUSU-MI-AM aminte de Proorocul, ce strigă: Eu sunt pământ şi cenuşă. Şi iarăşi m’am uitat în morminte, şi am văzut oase goale şi am zis: Oare cine este împăratul, sau ostaşul? Sau avutul, sau săracul? Sau dreptul, sau păcătosul? Ci odihneşte, Doamne, cu drepţii pe robul tău. 

PLÂNG şi mă tânguiesc, când gândesc la moarte, şi văd în morminte zăcând frumuseţea noastră zidită după chipul lui Dumnezeu, grozavă, nemărită, neavând chip. O minune! Ce taină este aceasta, care s’a făcut pentru noi? Cum ne-am dat stricăciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea? Cu adevărat, pe cum e scris, după porunca lui Dumnezeu, celui ce dă răposatului odihnă. 

Fericirile 

ÎNTRU împărăţia Ta, pomeneşte-ne, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta. 

Fericiţi cei săraci cu spiritul, că a acelora este împărăţia cerurilor. 

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. 

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 

Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura. 

Fericiţi cei milostivi, că aceia milă vor afla. 

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 

Fericiţi cei asupriţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor. 

Fericiţi sunteţi când vă vor batjocori pe voi şi vă vor asupri, şi minţind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, pentru mine. 

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă este în ceruri. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

CUM izvoreşti lapte din sânul tău, Fecioară? Cum nutreşti pe nutritorul făpturii? Aşa cum o ştie cel ce a izvorât din piatră izvoare de ape poporului celui însetat, precum este scris. 

Apostol 

Fericită e calea, întru care mergi astăzi, că s’a gătit ţie loc de odihnă. 

Către tine, Doamne, voi striga. 

La citirea epistolei sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni. 

(1 Tesal. IV, 13-17) 

FRAŢILOR! Nu voi să nu ştiţi voi despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi, ca şi ceilalţi, ce nu au nădejde. Pentru că de credem, că Isus a murit şi a înviat, aşa şi Dumnezeu pe cei adormiţi întru Isus aduce-i-va împreună cu el. Că aceasta grăim vouă cu cuvântul Domnului, că noi cei vii, care vom fi rămas spre venirea Domnului, nu vom întrece pe cei adormiţi; că însuşi Domnul întru poruncă, cu versul arhanghelului, şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi; după aceea noi cei vii, care vom fi rămas, împreună cu dânşii ne vom răpi în nori, întru întâmpinarea Domnului în aer; şi aşa pururea cu Domnul vom fi. 

Evanghelie
(Ioan V, 24-30) 

ZIS-A Domnul către Iudeii, care veniseră la dânsul: Amin, Amin, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu, şi crede întru cel ce m’a trimis, are viaţă veşnică, şi la judecată nu va veni, ci a trecut din moarte în viaţă. Amin, Amin, zic vouă: că va veni ora, şi acum este, când morţii vor auzi versul Fiului lui Dumnezeu, şi care vor auzi, vor învia. Că precum are Tatăl viaţă întru sine aşa a dat şi Fiului viaţă să aibă întru sine. Şi putere a dat lui, şi judecată să facă, căci Fiul omului este. Nu vă miraţi de aceasta, că vine ora, întru care toţi, cei ce sunt în morminte, vor auzi versul lui. Şi vor ieşi cei ce au făcut bine, întru învierea vieţii, iar cei ce au făcut rele, întru învierea osândirii. Nu pot să fac eu de la mine nimic. Cum aud, judec, şi judecata mea dreaptă este, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui, care m’a trimis pe mine. 

Rugăciunea de dezlegare 

STĂPÂNE mult îndurate Doamne, Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, care pe Petru corifeul învăţăceilor şi Apostolilor ai zidit biserica ta, şi ai dat lui cheile împărăţiei cerurilor, şi cu darul tău ai voit a se da lui toată puterea, ca să fie legate în cer, câte de dânsul s’au legat, asemenea şi dezlegate să fie în cer, câte de dânsul s’au deslegat pe pământ; cel ce ne-ai învrednicit şi pe noi smeriţii şi nevrednicii, prin negrăită iubirea ta de oameni a fi moştenitori puterii celei date lui, ca şi noi tot aşa să legăm şi să dezlegăm, cele ce se întâmplă întru poporul tău: însuţi preabunule împărate, prin mine umilitul şi nevrednicul tău rob, iartă robului tău (numele), orice a greşit întru această viaţă ca un om, şi lasă lui, câte a păcătuit cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu cugetul, dezlegându-i şi legătura, ce este pusă asupra lui, ori în ce chip ar fi, cu care însuşi pe sine s’a legat, din nevoie ori din altă pricină oarecare, ori de la Arhiereu, ori de la altcineva, prin pizmă şi prin lucrarea celui rău a suferit o astfel de alunecare. Binevoieşte, cel ce eşti singur bun şi mult îndurat, ca sufletul lui să se aşeze cu Sfinţii, care din veac bine ţi-au plăcut, iar trupul lui să se dea fiinţei celei zidite de tine. Amin. 

Al Domnului este pământul şi plinirea lui, lumea şi toţi cei ce locuiesc într’însa. 

Dezlegarea 

Preotul: Mărire Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire Ţie. 

Cantorul: Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Doamne, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Părinte, binecuvintează. 

Preotul: CEL ce a înviat din morţi, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinţilor, măriţi, şi întru tot lăudaţi Apostoli, ale preacuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţi ai noştri, şi ale tuturor Sfinţilor, să aşeze în corturile drepţilor sufletul robului său acestuia, (numele), mutat de la noi, să-l odihnească în sânurile lui Avraam, şi cu drepţii să-l numere, şi spre noi să se îndure, ca un bun şi iubitor de oameni. 

Cantorul: Amin. 

Preotul: În veci pomenirea lui. 

Cantorul: În veci pomenirea lui.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.Comentarii