Paraclisul Maicii Domnului

Preotul: BINE este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.

Cantorul: Amin. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău. 

Doamne, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

TATĂL nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vină împărăţia ta; fie voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. 

Preotul: CĂ a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

DUMNEZEU este Domnul, şi s’a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului. 

CĂTRE Născătoarea de Dumnezeu acum cu de-adinsul să alergăm păcătoşii şi umiliţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând dintru adâncul sufletului: Stăpână, ajută îndurându-te spre noi; grăbeşte, că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi că numai pe tine nădejde te-am câştigat. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

NU vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile tale noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit dintru atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, pentru că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. 

Canon 

Cântarea I 

APA trecându-o ca pe uscat, şi din răutatea Egiptului scăpând Israiliteanul, a strigat: Răscumpărătorului şi Dumnezeului nostru să-i cântăm. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

PE tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te rog, Fecioară, mântuieşte-mă din nevoi; că la tine, scăpând acum, ridic şi sufletul şi cugetul. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

BOLNAV fiind cu trupul şi cu sufletul, de dumnezeiască cercetare, şi de purtarea ta de grijă învredniceşte-mă, singură Maică a lui Dumnezeu: ceea ce eşti bună şi Născătoarea celui bun. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

Cântarea III 

DOAMNE, făcătorule al celor de-asupra crugului ceresc şi întemeietorule al Bisericii, tu mă întăreşte întru iubirea ta, că tu eşti culmea doririlor şi întărirea credincioşilor, unule iubitorule de oameni. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

CEEA ce ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăţilor, bogăţia facerii de bine izvoreşte-o tuturor: că toate le poţi, ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, de Dumnezeu preafericită. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

CU neputinţe cumplite şi cu chinuri de boală fiind încercat, Fecioară, tu-mi ajută, că pe tine te ştiu vistierie de vindecări nedeşertată şi nesecată, ceea ce eşti cu totul nepătată. 

Preotul citeşte Ectenia mică, încheind cu exclamaţiunea: 

CĂ milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Sedealna 

CEEA ce eşti rugătoare caldă şi zid neînvins, izvor de îndurare şi scăparea lumii, cu de-adinsul strigăm către tine: Născătoare de Dumnezeu Stăpână, vino curând, şi ne mântuieşte din nevoi, ceea ce eşti singură grabnică folositoare. 

Cântarea IV 

AUZIT-AM, Doamne, taina rânduielii tale, cunoscut-am lucrurile tale, şi am preamărit dumnezeirea ta. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

ÎNDULCINDU-NE, Preacurată, cu darurile tale, ţie cântare de mulţumită cântăm, cei ce te cunoaştem pe tine Maica lui Dumnezeu. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

NĂDEJDE şi întărire şi zid al mântuirii nemişcat câştigându-te pe tine, cea întru tot lăudată, de tot necazul ne mântuim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

Cântarea V 

LUMINEAZĂ-NE cu poruncile tale, Doamne, şi cu braţul tău cel înalt pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

CU strălucirea luminii tale risipeşte negura greşelilor mele, dumnezeiască Mireasă, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască şi veşnică. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

VINDECĂ neputinţa patimilor mele, Curată, învrednicindu-mă de cercetarea ta, şi cu rugăciunile tale dăruieşte-mi sănătatea. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

Cântarea VI

RUGĂCIUNEA voi vărsa-o către Domnul, şi lui voi spune necazurile mele: că de rele s’a umplut sufletul meu, şi viaţa mea s’a apropiat de iad, şi mă rog ca Iona: Din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

CA un zid de scăpare şi mântuire deplină a sufletelor, şi desfătare întru necazuri, te-am câştigat pe tine, Fecioară, şi de lumina ta pururea ne bucurăm, o Doamnă, şi acum mântuieşte-ne de patimi şi de nevoi. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

ÎN pat zac acum neputincios, şi nu este vindecare trupului meu; ci mă rog ţie celei bune, care ai născut pe Dumnezeu şi Mântuitorul lumii, şi vindecătorul bolnavilor: Ridică-mă din stricăciunea bolilor.

Preotul citeşte Ectenia mică, încheind cu exclamaţiunea: 

CĂ Tu eşti împăratul păcii, şi mântuitorul sufletelor noastre, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Condac 

CEEA ce eşti folositoare neamăgitoare creştinilor, mijlocitoare neschimbată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci aleargă, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune, şi sârguieşte spre mântuire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. 

Treptele 

Antifonul I 

DIN tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine: ci însuţi mă sprijineşte, Mântuitorul meu, şi mă mântuieşte. 

CEI ce urâţi Sionul, ruşina-vă-veţi de la Domnul: că precum iarba de foc veţi fi uscaţi. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

PRIN Spiritul sfânt tot sufletul viază, şi prin curăţie se înalţă; luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

PRIN Spiritul sfânt izvorăsc izvoarele darului, adăpând toată zidirea spre rodire de viaţă. 

Prohimen 

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul şi neamul. 

Stih: Ascultă, Fecioară, şi vezi, şi pleacă urechea ta, şi uită de poporul tău şi de casa părintelui tău. 

Toată suflarea să laude pe Domnul. 

Toată suflarea şi toată făptura să laude numele Domnului. 

Lăudaţi pe Dumnezeu întru Sfinţii lui. 

Evanghelie
(Luca I, 39-49, 56) 

ÎN zilele acelea sculându-se Maria mers-a la munte cu de grab în cetatea Iudeii, şi a intrat în casa Zahariei, şi s’a închinat Elisabetei. Şi a fost când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei săltat-a pruncul în pântecele ei, şi s’a umplut de Spiritul sfânt Elisabeta, şi a strigat cu glas mare, şi a zis: Binecuvântată eşti tu între muieri, şi binecuvântat e rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină Maica Domnului meu la mine? Că iată, cum fu glasul închinării tale întru urechile mele, săltat-a pruncul cu bucurie în pântecele meu. Şi fericită e care a crezut, că va fi săvârşirea celor zise ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s’a bucurat spiritul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Că a căutat spre umilinţa servitoarei sale; că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărite cel puternic, şi sfânt e numele lui. Şi a rămas Maria împreună cu dânsa ca la trei luni, şi s’a reîntors la casa sa. 

Cantorul: Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

PĂRINTE, Cuvinte, şi Spirite, Treimea cea în Unime, şterge mulţimea greşelilor mele. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

PENTRU rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, şterge mulţimea greşelilor mele. 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 

Stihira 

SCHIMBAREA celor necăjiţi, uşurarea celor bolnavi fiind, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuieşte cetatea şi poporul, pacea celor oştiţi, liniştea celor înviforaţi, singură mijlocitoare a credincioşilor. 

Preotul: MÂNTUIEŞTE, Dumnezeule, poporul tău şi binecuvintează moştenirea ta; cercetează lumea ta cu milă şi cu îndurări: înalţă puterea creştinilor dreptcredincioşi; şi trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cereşti Puteri celor fără de trup; ale cinstitului mărit Prooroc înaintemergător şi Botezător Ioan; ale sfinţilor măriţi întru tot lăudaţi Apostoli; ale celor dintre sfinţi Părinţii noştri şi ai lumii mari Dascăli şi Ierarhi Vasile cel mare, Grigorie Teologul, şi Ioan Gură-de-aur; şi ale celui dintre sfinţi Părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni; ale celui dintre sfinţi Părintelui nostru, Nichita al Remesianei, apostolul Românilor; ale sfinţilor măriţi şi bine învingători Mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători Părinţilor noştri; ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; şi ale sfântului (numele) pomenit astăzi, şi ale tuturor Sfinţilor, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi Te îndură spre noi. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: CU mila, şi cu îndurările, şi cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul, şi bunul, şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Cântarea VII 

TINERII cei ce au venit oarecând din Iudeea în Babilon, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

VISTIERIE de mântuire, şi izvor de nestricăciune, şi turn de tărie, şi uşă de pocăinţă, pe ceea ce te-a născut pe tine, ai arătat-o celor ce strigă: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

DE neputinţa trupurilor şi de boala sufletelor, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste vin către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învredniceşte-i, să se vindece: ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

Cântarea VIII 

PE împăratul cerurilor, pe care-l laudă oştile îngereşti: lăudaţi-l şi-l preaînălţaţi întru toţi vecii.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

SLĂBICIUNILE sufletului meu, şi durerile trupului le vindeci, Fecioară: ca să te preamăresc pe tine, cea plină de dar. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

ASUPRELILE ispitelor şi năvălirile patimilor tu le alungi, Fecioară: ca să te lăudăm întru toţi vecii. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 

Cântarea IX 

CU adevărat Născătoare de Dumnezeu pe tine te mărturisim, cei ce ne-am mântuit prin tine, Fecioară curată: cu cetele cele fără de trup pe tine mărindu-te. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

ALUNGÂND negura neştiinţei, Fecioară, luminează cu razele luminii tale pe cei ce cu credinţă te vestesc pe tine Născătoare de Dumnezeu. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

PE cel ce a fost umilit în locul de boală al răutăţii, Fecioară, vindecă-l: dintru nesănătate întru sănătate întorcându-l. 

CUVINE-SE cu adevărat, să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită şi preanevinovată, şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

SFINTE Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre: Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău. 

Doamne, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

TATĂL nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vină împărăţia ta; fie voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. 

Preotul: CĂ a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

MILUIEŞTE-NE pe noi, Doamne, miluieşte-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii, miluieşte-ne pe noi.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit. 

DOAMNE, miluieşte-ne, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre; ci caută şi acum, ca un milostiv, şi ne mântuieşte de duşmanii noştri; că tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul tău: toţi suntem lucrul mâinilor tale, şi numele tău chemăm. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

UŞA milostivirii deschide-o nouă, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim, cei ce nădăjduim întru tine, ci prin tine să ne mântuim de nevoi: că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Preotul: MILUIEŞTE-NE pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne, şi Te îndură spre noi. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea de păcate a robului lui Dumnezeu (numele), şi pentru ca să se păzească sfânt lăcaşul acesta, şi toate oraşele şi satele, de ciumă, de foamete, de cutremur, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră, şi de războiul cel dintre noi; şi pentru ca blând, milostiv şi lesne iertător să fie bunul şi iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să întoarcă toată mânia, ce este pornită împotriva noastră, şi să ne scape de urgia, care pe dreptate este asupra noastră, şi să se îndure spre noi. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, şi a celor ce sunt pe mare departe, şi milostive Părinte, milostiv fii pentru păcatele noastre, şi te îndură spre noi. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: CĂ milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

RUGĂCIUNE
Către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 

O, Doamna mea preabinecuvântată, folositoarea neamului omenesc, scăparea şi mântuirea celor ce aleargă la tine, ştiu adevărat, ştiu, că foarte am păcătuit, şi te-am mâniat pe tine, preamilostivă Doamnă, şi pe cel născut cu trup din tine, pe Dumnezeul cel bun; ci am multe chipuri, ale acelora, care mai înainte de mine au mâniat mila lui cea bună: pe vameşi, pe curve, şi pe ceilalţi păcătoşi, cărora s’a dat iertare de păcate, pentru părerea de rău şi mărturisire. Deci acestea miluite chipuri punându-le înaintea ochilor sufletului meu celui greşit, şi spre atâta îndurare a lui Dumnezeu cea primită de dânşii uitându-mă, am îndrăznit şi eu păcătosul, a alerga cu pocăinţă la îndurarea ta cea bună, o preamilostivă Doamnă! să-mi dai mână de ajutor, şi să ceri la Fiul tău şi Dumnezeu iertare păcatelor mele celor grele. Cred şi mărturisesc, că acela pe care l-ai născut, Fiul tău, este adevărat Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu, judecătorul viilor şi al morţilor, care va să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Cred iar şi mărturisesc, că tu eşti adevărat de Dumnezeu Născătoare, izvorul îndurărilor, mângâierea celor ce plâng, căutarea celor pierduţi, puternică şi neîncetată mijlocitoare către Dumnezeu, care foarte iubeşti neamul creştinesc, şi stai bună pentru îndreptarea mea. Că nu este cu adevărat alt ajutor şi acoperământ oamenilor, afară de tine, o Doamnă preaîndurată! Şi nimeni care a nădăjduit întru tine, nu a fost ruşinat, şi prin tine îmblânzind pe Dumnezeu, nimeni nu este părăsit. Pentru aceasta, rog bunătatea ta cea nemăsurată: deschide-mi uşile îndurării tale, celui ce am rătăcit şi am căzut în noroiul adâncului: nu te scârbi de mine necuratul, nu trece cu vederea rugăciunea mea a păcătosului, nu mă părăsi pe mine ticălosul, pe care întru pierzare duşmanul cel rău m’a răpit; ci îmblânzeşte pentru mine pe milostivul Dumnezeu, cel ce s’a născut din tine: să ierte păcatele mele, şi să mă mântuiască din pierirea mea. Ca şi eu, cu toţi cei ce au dobândit iertare, să cânt şi să preamăresc îndurarea cea nemăsurată a lui Dumnezeu celui născut din tine, şi neînfruntată folosinţa ta cea spre mine, în viaţa aceasta, şi în veacul cel de veci. 

Cantorul: Amin.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.Comentarii