Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2015

Rugăciuni obişnuite

În numele Tatălui, și al Fiului, și al sfântului Spirit. Amin. Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Rugăciuni de dimineaţă

SCULÂNDU-NE din somn la Tine cădem, Bunule, şi cântarea îngerească, o, strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu îndură-te spre noi. 

Rugăciunile mesei

Înainte de mâncare:  MÂNCA-VOR săracii şi se vor sătura, şi vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. 

Rugăciuni de seară

ZIUA petrecându-o mulţumesc Ţie, Doamne; seara, rogu-mă, împreună cu noaptea, fără păcat dărueşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte. 

Rugăciune pentru Sfânta Biserică

DOAMNE Isuse Hristoase, începătorul şi plinitorul credinţei noastre, care ca un păstor bun Te-ai dat pentru oile tale, şi cu scump sângele Tău ai întemeiat sfânta Biserică, îndură-te spre dânsa, pe care cu preţul vieţii tale ai câştigat-o, şi arată că după promisiunea Ta cea dumnezeească eşti cu ea în toate zilele până la sfârşitul lumii.  Apără dar, sfânta Biserică adevărată scuteşte-o şi-o lăţeşte peste tot pământul, înfrumuseţează-o cu atotputernicia Ta, şi încununează cu mărire lucrarea ei cea binefăcătoare, ca să se convingă toţi oamenii, că ea singură este împărţitoarea darurilor, depozitara descoperirii adevărate şi tâlcuitoarea tainelor cuvintelor Tale; întoarce la dânsa pe cei rătăciţi, şi fă ca lumina Evangheliei să se răspândească şi la acele popoare care şi acum petrec întru întuneric şi în umbra morţii.  Pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale sfinţilor Tăi Apostoli, şi ale tuturor sfinţilor. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijit

Rugăciune pentru Papa

DOAMNE Isuse Hristoase, Dumnezeule atotputernice, care cu nemărginită iubire de oameni ai aşezat Biserica ta sfântă, ca printr’însa toţi să vină la cunoştinţa adevărului şi să se mântuiască; care pe apostolul Tău Petru l-ai pus cap văzut al Bisericii Tale: adu-Ţi aminte cu îndurare de urmaşul lui Petru, locţiitorul Tău pământesc, de Preafericitul nostru Părinte Papa (numele) , şi-l dăruieşte sfintei Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, întru zile îndelungate drept îndreptând cuvântul adevărului Tău.  Dă să fie fericită cârmuirea lui, şi sub păstorirea lui înţeleaptă să înflorească Biserica Ta, să se întoarcă în sânul ei păgânii şi necredincioşii, să înceteze ereziile şi dezbinările bisericilor, şi să vină, Doamne, vremea aceea fericită, când va fi o turmă şi un păstor. Şi îi ajută lui, Doamne, ca împreună cu turma încredinţată grijii lui să ajungă la fericirea veşnică.  Că tu eşti mântuirea noastră, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pu

Rugăciune pentru Episcop

O, BUNULE Isuse, care ai aşezat în Biserica Ta sfântă pe episcopi de urmaşi apostolilor, umple inima episcopului nostru (numele) cu darul Spiritului tău sfânt.  Varsă în sufletul lui credinţă vie, nădejde tare, dragoste nefăţarnică, înţelepciune cerească şi tărie neclintită.  Dă să fie el un păstor adevărat după dorinţa inimii Tale sfinte, ca să ne cârmuiască pe noi cu înţelepciune, iar noi să-i fim spre bucurie şi mângâiere în ziua cea mare când vei veni să judeci pe cei vii şi pe cei morţi, pe păstori, şi pe credincioşi.  Pentru păstorirea lui credincioasă să dobândească cununa fericirii de veci. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Parohia Greco-Catolică Babţa, Satu Mare

Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Parohia Greco-Catolică Andrid, Satu Mare

Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Rugăciune pentru Unirea Bisericilor

DOAMNE Dumnezeule, care ai adunat deosebite popoare întru mărturisirea numelui Tău, Ţie ne rugăm pentru toate popoarele creştine.  Aducându-ne aminte de vrednicia lor mai mare, pe care au avut-o în Biserica Ta, fă, Te rugăm, ca inspiraţi de Tine, să o dorească din nou şi să formeze împreună cu noi o singură turmă sub un singur păstor.  Fă, ca şi ei să se adape cu învăţăturile Sfinţilor lor Părinţi, care sunt şi Părinţii credinţei noastre.  Apără-i de orice greşeală prin care s’ar îndepărta de noi. Iar spiritul înţelegerii şi al iubirii, care este semnul prezenţei Tale între oameni, fă să aducă în grabă ziua, când rugăciunile noastre se vor uni cu ale lor: ca toate popoarele şi toate limbile să recunoască şi să mărturisească pe Domnul nostru Isus Hristos, Fiul tău. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la N

Rugăciune pentru preoţi

ISUSE al meu Hristoase, Tu ai dat Bisericii Tale păstori sufleteşti care să conducă pe credincioşi pe cărările mântuirii, dă-le lor darul tău sfânt, ca să împlinească cu zel şi cu însufleţire dregătoria lor sfântă, ca să fie mijlocitori la Tine pentru noi; şi cu rugăciunile lor şi cu viaţa lor evlavioasă să abată mânia Ta de la noi; să strălucească în mijlocul nostru cu podoaba tuturor virtuţilor, şi noi să-i urmăm pe ei în calea cea bună.  Binecuvintează însutit şi răsplăteşte ostenelile lor ca în ziua răsplătirilor să dăruieşti lor şi nouă bucuria şi fericirea aleşilor tăi. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Parohia Greco-Catolică Aleşd, Bihor

Hram: Izvorul Tămăduirii

Parohia Greco-Catolică Aghireş, Sălaj

Hram: Sfântul Nicolae

Parohia Greco-Catolică Abram, Bihor

Hram: -

Rugăciune pentru autorităţile civile

PĂRINTE ceresc, stăpânul şi cârmuitorul atotputernic şi preaînalt al lumii întregi, care priveşti de pe tronul Tău spre toţi locuitorii pământului; Ţie ne cucerim şi pe tine Te rugăm din inimă, caută cu îndurare şi binecuvintează pe robul tău Preşedintele ţării noastre, şi pe toţi aceia care deţin autoritate; umple inimile lor cu darul Spiritului tău, pentru ca ei totdeauna să se conducă după voinţa Ta şi să umble în căile Tale.  Dăruieşte-le lor darurile cereşti cu prisosinţă; dă-le viaţă lungă cu sănătate şi belşug; şi apoi ajută-le ca după această viaţă să ajungă la bucuria şi fericirea veşnică; prin darul Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Rugăciune pentru bolnavi

STĂPÂNE atotţinătorule, doctorul sufletelor şi al trupurilor, cel ce umileşti şi înalţi, care cerţi şi iarăşi vindeci; cercetează cu mila ta pe fratele nostru ( numele ), care este neputincios, şi tinde braţul Tău cel nevăzut şi plin de putere şi tămăduire, şi ridicându-l din pat şi din slăbiciune, vindecă-l; ceartă duhul neputinţei: depărtează de la dânsul toată rana, toată durerea, toată lovitura, toată fierbinţeala sau frigurile: şi de este într’însul greşeală sau fărădelege, uşurează, lasă, iartă, pentru iubirea Ta de oameni.  Aşa Doamne, cruţă făptura Ta, întru Hristos Isus Domnul nostru, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Rugăciune pentru muribunzi

STĂPÂNE Doamne, Dumnezeul nostru atotţinătorule, Tatăl Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, cel ce voieşti ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului; care nu voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu: rugămu-ne şi ne cucerim Ţie: dezleagă de toată legătura sufletul robului tău ( numele ), şi-l slobozeşte de tot blestemul. Că Tu eşti cel ce dezlegi pe cei legaţi şi îndrepţi pe cei căzuţi, nădejdea celor fără de nădejde.  Porunceşte dar, Stăpâne iubitorule de oameni, să se dezlege în pace sufletul robului tău, şi să se odihnească în lăcaşurile Tale cele veşnice, laolaltă cu toţi sfinţii Tăi. Prin unul născut Fiul tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episco

Rugăciune pentru a dobândi sfârşit bun vieţii noastre

DOAMNE Isuse Hristoase, cel ce vrei, ca toţi să se mântuiască, şi nimeni să nu piară, şi căruia totdeauna cu sperare de îndurare ne rugăm; că Tu însuţi cu glasul Tău cel dumnezeiesc ai zis: orice veţi cere de la Tatăl întru numele Meu, va fi vouă: cu inimă umilită şi cu lacrimi fierbinţi, căzând înaintea Ta, mă rog, ca, şi pentru numele Tău cel sfânt în ora sfârşitului vieţii mele să-mi dai minte întreagă, cunoştinţă adevărată, pocăinţă inimii pentru păcatele vieţii mele, prin care Te-am mâniat, credinţă deplinită, nădejde tare, iubire neschimbată, ca din inimă curată să pot zice: Doamne, în mâinile Tale îmi dau sufletul meu, cel ce eşti binecuvântat în veci. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Rugăciune pentru binefaceri şi daruri primite

PREAÎNDURATE şi iubitorule de oameni Stăpâne, vin înaintea Ta eu, nevrednicul, ca să te laud, să mă închin Ţie, să te binecuvintez, şi să-Ţi mulţumesc pentru binefacerile şi darurile de care m’ai făcut părtaş.  Cu cântări de binecuvântare şi laudă măresc bunătatea ta nemărginită şi Te rog, preabunule Stăpâne, să primeşti rugăciunea mea de mulţumită ca pe o tămâie cu bun miros.  Şi precum ai ascultat acum cu milă rugăciunea mea şi mi-ai arătat îndurarea iubirii Tale de oameni, aşa şi de acum înainte, Te rog cu umilinţă să nu treci cu vederea glasul cererii mele. Apără-mă de tot răul şi mă scuteşte de toată asuprirea vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, păzeşte-mă fără de păcate, dă-mi sănătate şi sporire întru toate faptele bune, şi-mi ajută ca vieţuind pururea în iubirea Ta şi a aproapelui să mă fac vrednic de bunătăţile Tale cereşti, Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţie

Rugăciune pentru părinţi

MULŢUMESCU-ŢI Ţie, Doamne, Părinte milostive, că mi-ai dat părinţi creştini, şi aşa am ajuns la cunoştinţa învăţăturilor Tale. Răsplăteşte-le, Doamne, în viaţa aceasta şi în cealaltă, pentru toate câte mi le-au făcut şi mi le fac necontenit, cu o dragoste neobosită.  Ajută-mi, Doamne, să-i ascult în toate cele ce ei le voiesc spre binele meu veşnic şi vremelnic, să nu-i scârbesc prin nerecunoştinţă şi neascultare, sau în orice alt chip. Ajută-mi ca împlinind cu credinţă porunca Ta să dobândesc dumnezeiasca Ta binecuvântare pentru toate zilele vieţii mele pământeşti.  Să fie milostivirea Ta asupra părinţilor mei iubiţi şi să-i apere în timpul unui lung şir de ani; iar pe mine să mă ajute să le fiu de sprijin la bătrâneţe şi să le înapoiez cu iubire fiiască ceea ce ei fac acuma pentru mine cu o îngrijire atât de mare.  Ajută-mă ca, cinstind pe părinţii mei după porunca Ta, în persoana lor să-Ţi slujesc Ţie, nevăzutului meu Tată ceresc care împreună cu Fiul Tău unul născut şi cu Spiritul

Rugăciune pentru copii

ATOTPUTERNICE Stăpâne, Ziditorul şi Părintele nostru cel ceresc, care din bunătatea şi prin binecuvântarea Ta mi-ai dăruit copii: însuţi primeşte mulţumita şi lauda inimii mele pentru acest dar; şi mă învredniceşte de harul şi ajutorul Tău ca să-mi pot îndruma copiii pe căile credinţei, ale evlaviei şi dragostei Tale, ca odată cu vârsta să crească şi în har şi înţelepciune, şi să se învrednicească de moştenirea vieţii veşnice. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Rugăciune pentru cei căsătoriţi

DOAMNE Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce ne-ai învăţat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci aşa vom împlini legea Ta şi ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurarea Ta şi păzeşte de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi pe soţul meu (soţia mea), pe care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) să petrec împreună cu el (ea) viaţa până la moarte.  Dăruieşte-i sănătate şi deplină înţelepciune, ca să-şi poată îndeplini datoriile sale, după voia şi poruncile Tale. Fereşte-l (fereşte-o) de ispitele, pe care n’ar fi în stare să le poarte. Întăreşte-l (întăreşte-o) în dreapta credinţă desăvârşită, ca să lucrăm împreună faptele bune şi să orânduim viaţa noastră după sfintele Tale aşezări şi porunci. Că a Ta este împărăţia şi puterea în veci. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Rugăciune pentru cei din robie

ADU-ŢI aminte, Dumnezeule, de cei ce sunt înaintea judecăţilor, şi de cei osândiţi la închisori şi în exil şi în amară robie şi întru tot necazul, şi strâmtorarea, şi de toţi care au lipsă de mare milostivirea Ta, şi de cei ce ne iubesc, şi de cei ce ne urăsc, şi de cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei. Şi de tot poporul Tău adu-Ţi aminte, Doamne, şi peste toţi varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire.  Că Tu eşti, Doamne, ajutorul celor fără ajutor, nădejdea celor fără nădejde, celor înviforaţi mântuitor, celor de pe mare liman, celor bolnavi doctor. Însuţi tuturor toate le fi, cela ce ştii pe fieşte care, şi cererile lui, casa şi lipsurile lor.  Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi unuia născut Fiului Tău, şi preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gh

Rugăciune pentru cei ce călătoresc

DOAMNE Dumnezeul nostru, cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa în Emaus, însoţeşte şi acum cu îngerii tăi pe robul tău ( numele ), care vrea să călătorească, ferindu-l de tot răul şi primejdia şi nevătămat păzindu-l.  Că Tu toate, câte voieşti, le şi poţi, ca un iubitor de oameni. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Rugăciune pentru duşmani

DOAMNE Isuse Hristoase, care ai poruncit să iubim şi pe duşmanii noştri, şi pe cei ce ne hulesc şi ne clevetesc, şi să ne rugăm pentru ei şi să le iertăm lor; care însuţi Te-ai rugat pentru duşmanii Tăi care te-au răstignit pe cruce, dă-ne nouă, rugămu-ne, spiritul împăcării şi al blândeţii creştineşti, ca să iertăm din inimă toate vătămările primite şi să ne împăcăm cu duşmanii noştri.  Şi voinţa răutăciosă şi vătămările oamenilor să le învingem cu blândeţe creştinească şi iubirea adevărată a de-aproapelui.  Încă Te rugăm, Doamne, ca să dai duşmanilor noştri pace adevărată şi iertarea păcatelor lor, şi nu lăsa, o Doamne, ca să părăsească viaţa aceasta pământească fără credinţă adevărată şi pocăinţă sinceră.  Iar nouă ne ajută, ca răul să-l răsplătim cu bine, şi să rămânem scutiţi de ispitele diavolului şi de toate primejdiile ce ne ameninţă din partea vrăşmaşilor noştri, văzuţi şi nevăzuţi. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru G

Rugăciune la intrare în casă nouă

DUMNEZEULE, Mântuitorul nostru, care ai aflat a fi lucru vrednic a intra în casa lui Zahei, şi ai făcut mântuire lui şi la toată casa lui: Însuţi şi acum, pe cei care vor să locuiască în casa aceasta, şi prin noi nevrednicii, rugăciuni şi cereri aduc Ţie, păzeşte-i nevătămaţi de toată stricăciunea.  Binecuvintează şi şederea lor aici, şi viaţa lor fără primejdie păzeşte-o.  Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Părintelui Tău cel fără de început, şi preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Rugăciune la binecuvântarea oricărui obiect

DOAMNE Dumnezeule, împăratul cerurilor, făcătorule a toate, celor văzute şi nevăzute, Tu care eşti începutul şi izvorul tuturor darurilor, cu îndurările Tale binecuvintează acest ... (aceste ...) care a făcut-o (le-a făcut) dreapta Ta.  Binevoieşte ca acelora, cărora le va fi de folos după rânduiala de Tine statorită, împlinind întru toate voia Ta, să li se dăruiască sănătate sufletească şi trupească, şi fericirea cea veşnică.  Că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire, mulţumită şi închinăciune înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Psalmul 50

MILUIEŞTE-MĂ, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.  Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.  Ţie unuia am greşit, şi ce este rău înaintea Ta am făcut: Ca să te arăţi drept întru cuvintele tale, şi biruitor să ieşi, când te vor judeca.  Că iată întru fărădelegi am fost conceput, şi în păcate m’a născut maica mea!  Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale le-ai arătat mie.  Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi: spăla-mă-vei, şi mai mult decât zăpada mă voi albi.  Auzului meu vei da bucurie şi veselie: bucura-se-vor oasele cele umilite.  Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.  Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi spirit drept înnoieşte întru cele din lăuntru ale mele.  Nu mă lepăda dela faţa Ta, şi Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Troparele Învierii - vers 1

Tropar Piatra fiind sigilată (pecetluită) de iudei, şi ostaşii păzind preacurat Trupul Tău: înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta Puterile cerurilor strigă Ţie, Dătătorule de viaţă: Mărire învierii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire rânduielii Tale, unule iubitorule de oameni.  Al Născătoarei de Dumnezeu Gavriil zicându-ţi ţie: Bucură-te! deodată cu glasul, Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, s’a întrupat, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, că ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire celui ce s’a sălăşluit întru tine; mărire celui ce a ieşit din tine; mărire celui ce ne-a slobozit pe noi, prin naşterea ta.  La Intrat Pe maica ta aduce ţie întru rugăciune poporul tău, Hristoase. Pentru rugăciunile ei dă-ne nouă îndurările tale, ca să te mărim pe tine, cel ce ai răsărit nouă din mormânt. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu

Troparele Învierii - vers 2

Tropar Când te-ai coborât la moarte, cela ce eşti viaţa cea fără de moarte, atuncia iadul l-ai omorât, cu strălucirea dumnezeirii Tale; şi când ai înviat pe cei morţi din cele dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.  Al Născătoarei de Dumnezeu Toate tainele tale sunt mai presus de minte, toate preamărite, Născătoare de Dumnezeu: întru curăţie fiind pecetluită, şi întru feciorie păzită, Maică te-ai cunoscut cu adevărat, născând pe Dumnezeul cel adevărat; pe acela roagă-l să se mântuiască sufletele noastre.  La Intrat Bucură-te scaunul cel în chipul focului, bucură-te mireasă nenuntită, bucură-te fecioară, care pe Dumnezeu oamenilor ai născut. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Troparele Învierii - vers 3

Tropar Să se veselească cele cereşti, şi să se bucure cele pământeşti, că a făcut biruinţă cu braţul său Domnul; călcat-a cu moartea pe moarte, începător învierii morţilor s’a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit, şi a dat lumii mila cea mare.  Al Născătoarei de Dumnezeu Pe tine, mijlocitoarea mântuirii neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce răbdând patima, ne-a mântuit din stricăciune, ca un iubitor de oameni.  La Intrat Bucură-te uşa lui Dumnezeu, prin care a trecut întrupându-se Făcătorul, sigilată păzindu-te; bucură-te nor uşor, care ai purtat pe Hristos ploaia cea dumnezeiască; bucură-te munte mărit, gras şi netăiat. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Troparele Învierii - vers 4

Tropar Vestea cea luminată a învierii înţelegându-o de la înger învăţăcelele Domnului, şi lepădând neascultarea strămoşilor, Apostolilor lăudându-se au zis: Prădatu-s’a moartea, sculatu-s’a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mila cea mare.  Al Născătoarei de Dumnezeu Taina cea din veac ascunsă, şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s’a arătat: Dumnezeu întru unire neamestecată întrupându-se, şi crucea de bună voie pentru noi răbdând: prin care înviind pe cel-întâi-zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.  La Intrat Pe maica Ta, Hristoase, care cu trup fără sămânţă te-a născut, şi Fecioară nestricată cu adevărat şi după naştere a rămas, pe aceasta o aducem către Tine spre rugăciune, Stăpâne mult milostive: dăruieşte iertare de greşelile celor ce-ţi strigă Ţie totdeauna: pomeneşte-ne şi pe noi întru împărăţia Ta. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvân

Troparele Învierii - vers 5

Tropar Pe Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Spiritul, care din Fecioară s’a născut pentru mântuirea noastră, să-l lăudăm, credincioşii, şi să-i-ne închinăm; că bine a voit cu trupul a se sui pe cruce, şi moarte a răbda, şi a scula pe cei morţi, întru mărită învierea sa.  Al Născătoarei de Dumnezeu Bucură-te, uşa Domnului cea neumblată; bucură-te zid şi acoperământ al celor ce aleargă la tine; bucură-te liman neînviforat şi neispitită de nuntă; ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul şi Dumnezeul tău: nu înceta a te ruga pentru cei ce cântă, şi se închină Fiului tău.  La Intrat Bucură-te biserica lui Dumnezeu cea însufleţită, şi uşă neumblată; bucură-te, scaun nears şi în chipul focului; bucură-te, Maica lui Emanuil Hristos Dumnezeul nostru. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Troparele Învierii - vers 6

Tropar Puterile îngereşti, la mormântul Tău, şi străjerii au amorţit; şi sta Maria la mormânt, căutând preacurat trupul Tău; prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă. Cel ce ai înviat din morţi, Doamne, mărire Ţie.  Al Născătoarei de Dumnezeu Cel ce ai numit binecuvântată pe Maica Ta, venit-ai la patimă cu sfat de bună voie; strălucit-ai pe cruce, vrând să cauţi pe Adam, grăind îngerilor: Bucuraţi-vă împreună cu Mine, că s’a aflat drahma cea pierdută. Cel ce toate cu înţelepciune le-ai tocmit, mărire Ţie.  La Intrat Ceea ce negrăit în cele de apoi ai conceput şi ai născut pe Făcătorul tău, Fecioară, mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Troparele Învierii - vers 7

Tropar Stricat-ai cu crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul, plângerea purtătoarelor de mir o ai schimbat, şi Apostolilor tăi a vesti le-ai poruncit: că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mila cea mare.  Al Născătoarei de Dumnezeu Ca ceea ce eşti vistieria învierii noastre, pe cei ce întru tine nădăjduiesc, întru tot lăudată, scoate-i din groapă şi din adâncul greşelilor. Că tu pe cei supuşi păcatului i-ai mântuit, născând mântuirea, ceea ce înainte de naştere ai fost fecioară, şi în naştere fecioară, şi după naştere iarăşi ai rămas fecioară.  La Intrat Născut-ai pe Fiul şi Cuvântul Tatălui cu trup pe pământ, precum însuşi a voit, Născătoare de Dumnezeu: pentru aceasta, Fecioară Maică, cei îndumnezeiţi prin tine: bucură-te! strigăm ţie, nădejdea creştinilor. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1

Troparele Învierii - vers 8

Tropar  Dintru înălţime te-ai pogorît, milostive, şi înmormântare ai luat de trei zile, ca să ne slobozeşti din patimi. Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire Ţie.  Al Născătoarei de Dumnezeu Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat, şi învierea ai arătat ca un Dumnezeu: nu trece cu vedere pe cei ce i-ai plăsmuit cu mâna Ta: arată iubirea ta de oameni, milostive: primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel fără nădejde.  La Intrat Bucură-te încăperea lui Dumnezeu cea desfătată, bucură-te sicriul Legii Noi, bucură-te năstrapă aurită, din care s’a dat tuturor mana cea cerească. Sursa:  Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină , ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.