Rânduiala Sfântului Maslu

BINE este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne, îndură-te spre noi. (De 3 ori). 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

TATĂL nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. 

CĂ a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

CU pace Domnului să ne rugăm. 

Răspuns: Doamne, îndură-te spre noi. (După fiecare rând). 

Pentru pacea de sus, şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să se binecuvinteze (+) untdelemnul acesta cu puterea, cu lucrarea şi cu venirea sfântului Spirit, Domnului să ne rugăm. 

Pentru robul lui Dumnezeu (numele), şi pentru cercetarea lui cea întru Dumnezeu, şi pentru ca să vină peste dânsul darul sfântului Spirit, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să se mântuiască el şi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. 

Apără, mântueşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu darul tău. 

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, şi pururea Fecioară Maria, cu toţi Sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. 

Răspuns: Ţie, Doamne. 

Domnului să ne rugăm. 

DOAMNE, cel ce cu mila şi cu îndurările tale vindeci loviturile sufletelor şi ale trupurilor noastre, însuţi, Stăpâne, sfinţeşte untdelemnul acesta, (+), ca să fie celor ce se vor unge dintr’însul, spre vindecare, spre alungarea a toată patima, boala trupească şi a toată spurcăciunea trupului şi a sufletului, şi a toată răutatea: ca şi întru aceasta să se preamărească preasfânt numele Tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Apostol 

Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. 

Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul; celor drepţi se cuvine laudă. 

La citirea din epistola catolică a sfântului Apostol Iacob. 

(V, 10-16) 

FRAŢILOR! Luaţi pildă de suferinţă şi de răbdare îndelungată pe prooroci, care au grăit nouă în numele Domnului. Iată fericim pe cei ce au răbdat; de răbdarea lui Iov aţi auzit, şi sfârşitul cel de la Domnul l-aţi văzut, că mult milostiv şi îndurat este. Iar mai înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu alt jurământ oricare; ci să vă fie vouă: ce e adevărat, adevărat, şi ce nu e, nu, ca să nu cădeţi întru făţărnicie. Pătimeşte rău cineva între voi? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este bolnav cineva între voi? Să cheme preoţii bisericii şi să se roage pentru dânsul, ungându-l cu untdelemn întru numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav, şi va ridica pe dânsul Domnul; şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiţi-vă unul altuia greşelile, şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi; mult poate rugăciunea cea fierbinte a dreptului.

Evanghelie
(Luca X, 25-37) 

ÎN vremea aceea venit-a la Isus un legiuitor, ispitindu-l, şi zicând: Învăţătorule, ce voi face ca să moştenesc viaţa de veci? Iar El a zis către dânsul: În lege ce este scris? Cum citeşti? Iar el răspunzând a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, şi din tot sufletul tău, şi din toată virtutea ta, şi din tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca însuţi pe tine. Şi i-a zis lui: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu. Iar el, vrând să se îndrepteze pe sine însuşi, a zis către Isus: Şi cine este aproapele meu? Şi Isus răspunzând a zis: Un om oarecare s’a coborât din Ierusalim spre Ierihon, şi s’a întâlnit cu tâlhari, care dezbrăcându-l şi bătându-l, s’au dus lăsându-l jumătate mort. Şi s’a întâmplat, de a trecut un preot pe acea cale; şi văzându-l, a trecut înainte. Asemenea şi un levit, fiind prin acel loc, venind şi văzându-l a trecut înainte. Iar un Samarinean călătorind, a ajuns la el, şi văzându-l i-s’a făcut milă, şi apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin şi aşezându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi, şi a purtat grijă de el. Şi a doua zi, când a purces mai departe, scoţând doi dinari i-a dat gazdei, şi i-a zis: Poartă-i grijă, şi orice vei mai cheltui, când mă voi întoarce, voi răsplăti ţie. Care dar, dintre acei trei, ţi se pare ţie a fi aproapele celui ce a căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel ce a făcut milă cu dânsul. Deci a zis Isus lui: Pasă, de fă şi tu asemenea. 

MILUIEŞTE-NE, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne, şi Te îndură spre noi. 

Răspuns: Doamne, îndură-te spre noi. 

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea de păcate a robului lui Dumnezeu (numele), şi pentru ca să se ierte lui toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. 

Răspuns: Doamne, îndură-te spre noi. 

CĂ milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Preotul ia din sfântul untdelemn şi unge pe cel bolnav, zicând: 

PĂRINTE sfinte, doctorul sufletelor şi al trupurilor, cel ce ai trimis pe unul născut Fiul tău Domnul nostru Isus Hristos, să vindece toată boala, şi din moarte să scape: vindecă cu harul Hristosului tău şi pe robul tău acesta (numele) de neputinţa trupească şi sufletească ce-l cuprinde, şi dă viaţă acestuia care după bună plăcerea ta prin facere de bine împlineşte mulţumită ce se datoreşte ţie. Pentru rugăciunile preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu mijlocirile cinstitelor cereşti Puteri celor fără de trup, ale cinstitului mărit Prooroc înainte-mergător şi Botezător Ioan, ale sfinţilor măriţi şi întru tot lăudaţi Apostoli, ale sfinţilor măriţi şi bine-învingători Mucenici, ale sfinţilor şi de Dumnezeu purtători Părinţilor noştri, ale sfinţilor şi vindecătorilor fără de arginţi Cosma şi Damian, Cir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolau, Samson şi Diomid, Mochie şi Anicet, Talaleu şi Trifon, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, şi ale tuturor Sfinţilor. 

CĂ tu eşti izvorul vindecărilor, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Dezlegarea 

HRISTOS adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile sfântului mărit şi întru tot lăudat Apostol Iacob, după trup fratele Domnului, şi ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi iubitor de oameni. 

După dezlegare, bolnavul zice către preot: 

BINECUVINTEAZĂ, Părinte cinstite, şi mă iartă pe mine păcătosul. 

Şi-l iartă pe dânsul zicând: 

DUMNEZEU să te ierte, şi să te binecuvinteze, şi să te ridice din patul bolii, şi să se îndure spre tine, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii