Rânduiala Cununiei

Preotul (P.): BINE este cuvântată împărăţia Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul (C.): Amin. 

Preotul în mod solemn, şi pe rând, pune mirilor următoarea întrebare: 

Preotul: (numele), vrei tu să iei pe (numele), care e aici de faţă, ca să-ţi fie soţie legiuită (soţ legiuit) după rânduiala Sfintei Maicii Biserici? 

Răspuns: Vreau. 

Mirii fac promisiunea fiecare, zicând: 

Mirele: EU, (numele), te iau pe tine, (numele), de soţie legiuită, să te am şi să te ţin de azi înainte, în bine, în rău, în bogăţie, în sărăcie, în boală şi în sănătate, până ce ne va despărţi moartea. 

Mireasa: EU, (numele), te iau pe tine, (numele), de soţ legiuit, să te am şi să te ţin, de azi înainte, în bine, în rău, în bogăţie, în boală şi în sănătate, până ce ne va despărţi moartea. 

Apoi Preotul binecuvântă inelele, şi dă mai întâi mirelui care pune inelul miresei pe degetul ei, zicând:

Mirele: Cu acest inel logodindu-mă, ţie-ţi jur credinţă. 

Şi pune mireasa inelul mirelui pe degetul lui, zicând: 

Mireasa: Cu acest inel logodindu-mă, ţie-ţi jur credinţă. 

Psalm 127 

Preotul: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie. 

Cantorul: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie. 

Preotul: FERICIŢI toţi, cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui. 

Cantorul: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Preotul: Ostenelile roadelor tale vei mânca: fericit eşti, şi bine va fi ţie. 

Cantorul: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Preotul: Muierea ta ca o vie rodită în laturile casei tale, fiii tăi ca nişte tinere vlăstare de măslin împrejurul mesei tale. 

Cantorul: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Preotul: Iată aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. 

Cantorul: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Preotul: Bine te va cuvânta Domnul din Sion, şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii tale; şi vei vedea pe fiii fiilor tăi, pace peste Israil. 

Cantorul: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Preotul: CU pace Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru pacea de sus, şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru sfântă casa aceasta, şi pentru cei ce cu credinţă, cu bună cucernicie, şi cu frica lui Dumnezeu întră într’însa, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru Preafericitul Părinte (numele), pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (numele), şi pentru cinstita preoţime, întru Hristos diaconime, pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru robii lui Dumnezeu (numele mirelui şi numele miresei), care acum se unesc unul cu altul întru unirea nunţii, şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru ca să se binecuvinteze nunta aceasta ca şi cea din Cana Galileei, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru ca să se dea lor minte întreagă şi roadă pântecelui spre folos, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru ca să se desfăteze întru vederea fiilor şi a fiicelor, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru ca să li-se dăruiască bucuria de prunci buni, şi viaţă fără prihană, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pentru ca să se mântuiască ei şi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Apără, mântueşte, miluieşte, şi ne păzeşte, Dumnezeule cu darul tău. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră, de Dumnezeu Născătoare, şi pururea Fecioară Maria, cu toţi Sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. 

Cantorul: Ţie, Doamne. 

Preotul: CĂ Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Preotul: Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: DUMNEZEULE cel preacurat şi ziditorule a toată făptura, cel ce pentru iubirea ta de oameni ai prefăcut coasta strămoşului Adam întru muiere, şi bine i-ai cuvântat pe dânşii şi ai zis: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul; şi prin căsătorie pe amândoi i-ai făcut un trup: că pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de muierea sa, şi vor fi amândoi un trup; şi pe care i-a însoţit Dumnezeu, om să nu-i despărţească; cel ce ai binecuvântat pe slujitorul tău Avraam şi ai deschis pântecele Sarrei, şi l-ai făcut tată a multe neamuri; cel ce ai dăruit pe Isaac Revecei şi ai binecuvântat naşterea ei, cel ce ai însoţit pe Iacob cu Rahila, şi dintr’însul ai arătat pe cei doisprezece Patriarhi; cel ce ai însoţit lui Iosif pe Asineta, şi le-ai dăruit pe Efrem şi Manassi roadă naşterii lor de prunci; care ai primit pe Zaharie şi pe Elisabeta şi le-ai dat lor prunc pe Înaintemergătorul; cel ce din rădăcina lui Iesse ai odrăslit după trup pe pururea Fecioară, şi te-ai întrupat dintr’însa şi te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc; care pentru negrăitul dar şi multă bunătatea ta ai venit în Cana Galileei, şi ai binecuvântat nunta de acolo, ca să arăţi, că însoţirea cea după lege şi naşterea de prunci dintr’însa este cu voia Ta: însuţi, Stăpâne preasfinte, primeşte rugăciunea noastră a robilor tăi, şi pe cum acolo venind şi aici, cu fiinţa Ta de faţă cea nevăzută binecuvintează nunta aceasta, şi dă robilor tăi acestora (numele mirelui şi numele miresei) viaţă paşnică, lungime de zile, minte întreagă, dragoste unuia către altul întru legătura păcii, urmaşi întru lungime de zile, dar de prunci, cununa cea neveştezită a măririi. Învredniceşte-i a-şi vedea pe fiii fiilor lor; păzeşte traiul lor nealeşuit; şi le dă lor din roua cerului de sus şi din grăsimea pământului; umple casa lor de grâu, de vin şi de untdelemn, şi de toată bunătatea, ca să dea şi celor lipsiţi; dăruieşte lor, şi celor ce sunt împreună cu dânşii, toate cererile cele spre mântuire. Că Dumnezeul milei, al îndurării şi al iubirii de oameni Tu eşti, şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi Părintelui tău celui fără de început, şi preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Preotul: Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: DUMNEZEULE sfinte, care din ţărână ai zidit pe om, şi din coasta lui i-ai zidit muiere şi ai dat-o lui ajutor asemenea lui, pentru că aşa a plăcut măririi Tale, să nu fie omul singur pe pământ: însuţi, Stăpâne, trimite şi acum mâna Ta din sfânt lăcaşul Tău, şi uneşte pe robul tău (numele) şi pe roaba ta (numele) pentru că de la Tine este unirea bărbatului cu femeia. Leagă-i împreună întru bună înţelegere; încununează-i întru iubire; uneşte-i într’un trup. Dărueşte lor rod pântecelui, dobândire de prunci buni, şi viaţă fără prihană. Că a Ta este stăpânirea, şi a Ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Preotul, luând cununile, cunună pe miri zicând la fiecare: 

CUNUNĂ-SE robul (roaba) lui Dumnezeu (numele) cu roaba (robul) lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al sfântului Spirit. 

Cantorul: Amin. 

Preotul: DOAMNE Dumnezeul nostru, cu mărire şi cu cinste încununează-i pe dânşii. (De 3 ori). Să luăm aminte. Pace (+) tuturor. 

Cantorul: Şi spiritului tău. Pus-ai pe capetele lor cunună de piatră scumpă. Viaţă au cerut de la Tine şi le-ai dat lor lungime de zile. 

Preotul: Înţelepciune! 

Cantorul: La citirea epistolei sfântului Apostol Pavel către Efeseni. 

Preotul: Să luăm aminte. 

Apostol
(Efes. V, 20-33) 

FRAŢILOR! Mulţumiţi pururea pentru toate, întru numele Domnului nostru Isus Hristos lui Dumnezeu şi Tatălui, plecându-vă unul altuia întru frica lui Dumnezeu. Muieri, plecaţi-vă bărbaţilor voştri, ca Domnului; pentru că bărbatul este cap muierii, pe cum şi Hristos cap Bisericii; şi el este mântuitorul trupului. Ci pe cum Biserica se pleacă lui Hristos, aşa şi muierile să se plece bărbaţilor lor întru toate. Bărbaţilor, iubiţi-vă muierile voastre, pe cum şi Hristos a iubit Biserica, şi pe sine s’a dat pentru dânsa, ca să o sfinţească, curăţindu-o cu spălarea de apă prin cuvânt, ca să o pună pe ea şie-şi biserică mărită, neavând pată nici sbârcitură, sau altceva de acest fel, ci să fie sfântă şi nepătată. Aşa sunt datori bărbaţii, să-şi iubească muierile lor, ca şi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte muierea sa, pe sine se iubeşte. Că nimeni niciodată nu şi-a urât trupul său, ci-l nutreşte şi-l încălzeşte pe el, ca şi Hristos Biserica; că suntem mădulările trupului lui, din carnea lui şi din oasele lui. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de muierea sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu zic de. Hristos şi de Biserică. Deci dar şi voi fiecare aşa să-şi iubească muierea sa ca şi pe sine; iar muierea să se teamă de bărbat. 

Preotul: Pace ţie. 

Cantorul: Şi spiritului tău. Aliluia. 

Preotul: Înţelepciune, drepţi! Să ascultăm sfânta Evanghelie. Pace (+) tuturor. 

Cantorul: Şi spiritului tău. 

Preotul: La citirea sfintei Evanghelii de la Ioan. 

Cantorul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie. 

Preotul: Să luăm aminte! 

Evanghelie
(Ioan II, 1-11) 

ÎN timpul acela nuntă s’a făcut în Cana Galileei, şi era Mama lui Isus acolo. Şi a fost chemat şi Isus, şi învăţăceii lui la nuntă. Şi terminându-se vinul, a zis Mama lui Isus către dânsul: Vin n’au. Zis-a ei Isus: Ce e mie şi ţie, muiere? Încă n’a venit ora mea. Zis-a Mama lui Isus servitorilor: Orice ar zice vouă, faceţi. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţia Iudeilor, care cuprindeau câte două sau trei vedre. Zis-a lor Isus: Umpleţi vasele de apă. Şi le-au umplut până sus. Şi le-a zis lor: Turnaţi acum, şi aduceţi nunului. Şi aduse. Şi după ce gustă nunul apa, ce se făcuse vin - şi nu ştia, de unde este, iar servitorii, care turnase apa, ştiau - chemat-a pe mirele nunul, şi i-a zis lui: Tot omul întâi vinul cel bun îl pune, şi dacă se îmbată, atunci cel mai de rând; iar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. Această începătură a semnelor a făcut-o Isus în Cana Galileei, şi şi-a arătat mărirea Sa; şi au crezut întru El învăţăceii lui. 

Cantorul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie. 

Preotul: Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: DOAMNE Dumnezeul nostru, cel ce întru mântuitoare purtarea ta de grijă ai învrednicit în Cana Galileei a arăta cinstită nunta prin fiinţa ta de faţă: însuţi şi acum păzeşte în pace şi într-un gând pe robii tăi aceştia (numele şi numele), pe care bine ai voit să se lege unul cu altul; arată cinstită nunta lor; fereşte nespurcat traiul lor; binevoieşte, nepătată să-şi petreacă viaţa lor cea dimpreună. Şi-i învredniceşte, să ajungă la adânci bătrâneţi, cu inimă curată plinind poruncile tale. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Dumnezeu, care te înduri şi mântuieşti, şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi Părintelui tău celui fără de început, şi preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Preotul: Şi ne învredniceşte, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, şi a zice: 

Poporul: TATĂL nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. 

Preotul: CĂ a Ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Tropare

ISAIE, dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece, şi a născut fiu pe Emanuil, Dumnezeu şi om: Răsăritul este numele lui. Pe care mărindu-l, pe Fecioara o fericim. 

SFINŢILOR Mucenici, care bine v’aţi luptat şi v’aţi încununat, rugaţi-vă Domnului, să se îndure spre sufletele noastre. 

MĂRIRE Ţie, Hristoase Dumnezeule, lauda Apostolilor şi bucuria Mucenicilor, a căror predicare este Treimea cea de o fiinţă. 

Preotul ia cununa de pe capul mirilor, zicând: 

MĂRIT să fii, mire, ca Avraam, şi binecuvântat să fii ca Isaac, şi să te înmulţeşti ca Iacob, umblând în pace, şi plinind întru dreptate poruncile lui Dumnezeu. 

ŞI tu, mireasă, mărită să fii ca Sarra, şi să te veseleşti ca Reveca, şi să te înmulţeşti ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău, păzind hotarele legii, că aşa bine a voit Dumnezeu. 

Preotul: Domnului să ne rugăm. 

Cantorul: Doamne, îndură-te spre noi. 

Preotul: DUMNEZEULE, Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galileii, şi ai binecuvântat nunta, ce era acolo: binecuvintează şi pe robii tăi aceştia, care cu alegerea ta s’au legat împreună întru unirea nunţii; binecuvintează intrările şi ieşirile lor; înmulţeşte întru bunătăţi viaţa lor; primeşte cununile lor întru împărăţia Ta, curaţi, fără prihană şi apăraţi de rele păzindu-i în vecii vecilor. 

Cantorul: Amin. 

Preotul: Pace tuturor (+). 

Cantorul: Şi spiritului tău. 

Preotul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi. 

Cantorul: Ţie, Doamne. 

Preotul: TATĂL, Fiul, şi sfântul Spirit, Treimea cea întru tot sfântă şi de o fiinţă şi începătoare de viaţă, o Dumnezeire şi o împărăţie, să vă binecuvinteze, şi să vă dea lungime de zile, prunci buni, spor în viaţă şi credinţă; să vă umple de toate bunătăţile cele de pe pământ şi să vă învrednicească şi de desfătarea bunătăţilor celor făgăduite; pentru rugăciunile preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, şi ale tuturor Sfinţilor. 

Cantorul: Amin. 

Deslegarea 

Preotul: Mărire Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ţie. 

Cantorul: Mărire Tatălui, şi Fiului, şi sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-te spre noi. (De 3 ori).
Părinte, binecuvintează. 

Preotul: CEL ce cu venirea sa în Cana Galileii a arătat cinstită nuntă, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinţilor, măriţi şi întru tot lăudaţi Apostoli, ale sfinţilor de Dumnezeu încununaţi şi întocmai cu Apostolii împăraţi Constantin şi Elena, ale sfântului marelui Mucenic Procopie, şi ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun şi iubitor de oameni. 

Cantorul: Amin.


Sursa: Carte de rugăciuni şi învăţătură creştină, ediţie îngrijită de părintele Petru Gherman, tipărită cu încuviinţarea şi binecuvântarea Preasfinţiei Sale Episcop Vasile Cristea, Paris, 1976, retipărită în 1990 la Nyíregyháza.

Comentarii